top of page

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

Segons la Resolució del Departament d’Educació (RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març) on hi trobareu tota la informació referent a les preinscripcions :

 

6.1 Els centres han d’informar sobre els aspectes següents:

 

 

 

  • L’adscripció a altres centres: en el nostre cas els 7 centres públics de Pineda estan adscrits als tres instituts, per a infantil no cal adscripció.

 

 

 

  • L’àrea de proximitat a què pertany el centre per a cada ensenyament: en el nostre cas, el municipi de Pineda.

 

  • En el cas dels centres privats concertats, el règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats.

 

  • Si és el cas, els ajuts que reben de les administracions públiques per sufragar el preu de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. També cal informar sobre la concreció de menús especials per a malalties cròniques.

 

 

  • Les mesures i suports previstes per a l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

 

  • Les quotes d’inscripció a les associacions de mares i pares d’alumnes o d’altres associacions, si n’hi ha. Altres aportacions econòmiques voluntàries que tingui establertes el centre, com ara les aportacions a fundacions : en el nostre cas 20 euros anuals per família.

 

Els centres han de difondre la informació abans esmentada per qualsevol mitjà que garanteixi l’accés de les famílies a aquesta informació, especialment a través, almenys, del tauler d’anuncis i, si en tenen, del web.

 

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment podeu trucar al Tel: 93 767 14 60 o ens podeu enviar un correu electrònic a l’adreça a8022801@xtec.cat

bottom of page