CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de govern del Centre. El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del col·legi i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

Hi són representats l’equip directiu, el professorat, les mares i els pares d’alumnes,  l’Ajuntament, l’AMPA, i el personal d’administració i serveis.