top of page
PREINSCRIPCIÓ 2023 - 2024
ESCOLA ANTONI DOLTRA

INFORMACIÓ DEL CENTRE

Segons la Resolució del Departament d’Educació RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, la informació relativa a la PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA del curs 23-24:

6.1 Els centres han d’informar sobre els aspectes següents:

a) El seu projecte educatiu.

b) La seva oferta d’ensenyaments gratuïts i l’oferta de grups i de llocs escolars vacants en cadascun d’aquests ensenyaments.

c) L’adscripció a altres centres: en el nostre cas els 7 centres públics de Pineda estan adscrits als tres instituts; per a infantil no cal adscripció. 

d) La carta de compromís educatiu.

e) Els criteris d’admissió de l’alumnat.

f) La zona educativa a què pertany el centre per a cada ensenyament:  en el nostre cas, el municipi de Pineda.

g) En el cas dels centres privats concertats, el règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats.

h) Si és el cas, els ajuts que reben de les administracions públiques per sufragar el preu de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. També cal informar sobre la concreció de menús especials per a malalties cròniques.

i) La seva oferta d’activitats complementàries, d’activitats extraescolars i de serveis escolars, i els preus corresponents.

j) Les mesures que té previstes el centre per garantir a l'alumnat amb condicions socioeconòmiques
desafavorides un accés equitatiu a aquestes activitats i serveis, amb el suport de les administracions. (Beques ajuntament, Pla de Millora d’oportunitats educatives - PROA +, Beques consell comarcal)

k) Les mesures i suports previstes per a l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu 

l) Les quotes d’inscripció a les associacions de mares i pares d’alumnes o d’altres associacions, si n’hi ha. En el nostre cas 22 euros anuals per família.

m) Altres aportacions econòmiques voluntàries que tingui establertes el centre, com ara les aportacions a fundacions.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment podeu trucar al Tel: 93-7671460  o ens podeu enviar un correu electrònic a l’adreça a8022801@xtec.cat

bottom of page